Sviatosť krstu

Hodnotenie užívateľov:  / 0
StrašnýNajlepší 

Postup pri vybavovaní krstu dieťaťa

Milí rodičia, spolu s Vami sa tešíme nie len z prírastku do vašej rodiny, ale aj z toho, že chcete aby sa vaše dieťa stalo Božím dieťaťom, znovuzrodeným vo sviatosti krstu.

Požiadavky pre možnosť pokrstenia dieťaťa do siedmich rokov veku podľa Kódexu kánonického práva, platného v celej Cirkvi.
Kán. 867 - § 1. Rodičia sú povinní postarať sa, aby deti boli pokrstené v prvých týždňoch; čím skôr po narodení, ba ešte predtým sa majú obrátiť na farára, aby požiadali o sviatosť pre dieťa a aby sa na ňu náležite pripravili. § 2. Ak sa dieťa nachádza v nebezpečenstve smrti, má sa bezodkladne pokrstiť.

Krstenec
Kán. 868 -
§ 1. Aby sa dieťa dovolene pokrstilo, sa vyžaduje: 1. aby rodičia, aspoň jeden z nich alebo kto ich zákonne zastupuje, súhlasili; 2. aby bola opodstatnená nádej, že bude vychovávané v katolíckom náboženstve; ak taká nádej úplne chýba, má sa krst podža predpisov partikulárneho práva odložiť, pričom sa rodičom vysvetlí dôvod. § 2. Dieťa katolíckych, ba aj nekatolíckych rodičov sa v nebezpečenstve smrti dovolene krstí aj proti vôli rodičov.

Krstný rodič
Kán. 872 -
Krstencovi sa podža možnosti má dať krstný rodič, ktorého úlohou je dospelému krstencovi pomáhať pri uvedení do kresťanského života a dieťa, ktoré má byť pokrstené, spolu s rodičmi priniesť na krst a takisto sa usilovať, aby pokrstený viedol kresťanský život, primeraný krstu, a aby verne plnil povinnosti, ktoré s ním súvisia.
Kán. 873 - Za krstného rodiča sa má brať iba jeden krstný otec alebo iba jedna krstná matka, alebo jeden krstný otec a jedna krstná matka.
Kán. 874 - § 1. Aby niekto bol pripustený na prijatie úlohy krstného rodiča, je potrebné:
1. aby ho určil sám krstenec alebo jeho rodičia, alebo ich zástupca, alebo ak títo chýbajú, farár alebo vysluhovatež, a aby bol schopný a mal úmysel plniť túto úlohu;
2. aby zavŕšil šestnásty rok života, ak diecézny biskup nestanovil iný vek alebo ak sa farár alebo vysluhovatež domnievajú, že z oprávneného dôvodu treba pripustiť výnimku;
3. aby bol katolík, pobirmovaný a ktorý už prijal najsvätejšiu Eucharistiu, a viedol život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať;
4. aby nebol postihnutý nijakým kánonickým trestom, zákonne uloženým alebo vyhláseným;
5. aby nebol otcom alebo matkou krstenca.
§ 2. Pokrstený, ktorý patrí do nekatolíckej ekleziálnej spoločnosti, sa má pripustiť jedine spolu s katolíckym krstným rodičom, a to iba ako svedok krstu. 

P. S.: Rodičia! Prijmite naše povzbudenie a vyberajte pre svoje deti mena, ktoré nie sú cudzie kresťanskému duchu a tradícii. (Kán. 855 - Rodičia, krstní rodičia a farár majú dbať na to, aby sa nedávalo meno, cudzie kresťanskému zmýšľaniu.) Je nám ľúto, keď počujeme, ako rodičia podliehajú módnym trendom a dávajú svojim deťom mená, ktoré už o niekoľko málo rokov pre ne nebudú nič znamenať. Nepodceňujme úlohu, ktorú v našom živote má krstné meno.
 
Postup pri vybavovaní krstu dospelého
Dospelý veriaci, ktorý má záujem byľ prijatý do Katolíckej cirkvi nech sa osobne prihlási na farskom úrade. Oboznámime ho s podmienkami prijatia. Príprava sa koná formou nábožensko-teologického kurzu, ktorý začína každý rok v mesiaci október.