Dekanát

Hodnotenie užívateľov:  / 12

DEKANÁT   ZVOLEN

         Zvolenský dekanát tvorí desať samostatných farností, ku ktorým patrí viacero filiálok. Tri farnosti sú súčasťou okresného mesta Zvolen, jednu farnosť tvorí kúpeľné mesto Sliač, ostatné farnosti sú obce: Budča, Dobrá Niva, Kováčová, Sása, Sielnica a Tŕnie.
         Medzi starobylé farnosti tohto dekanátu patria : Babiná – zrušená 1.2.1994, Bacúrov – zrušená 1.2.1994, Budča, Dobrá Niva, Sása, Sielnica, Sliač, Tŕnie, Zolná – zaniknutá za reformácie, Zvolen. Farnosť Kováčová bola zriadená 1.7.1996, Zvolen-Sekier 4. 9.1994, Zvolen-Západ 1.11.1998.
Mestá a obce dekanátu ležia na výhodnej polohe, nakoľko tadiaľto viedla významná cesta „Via magna“ z významného hradu Hont do Poľska až k Baltickému moru. Okrem toho mestá ležiace na tejto ceste, Krupina a Zvolen patria medzi najstaršie mestá na Slovensku.
         Že toto územie bolo obývané dávno pred n. l., už v dobe paleolitu a staršej doby kamennej potvrdzuje aj prieskum na Bakovej Jame pri Zvolene a na Hrádku pri Lieskovci a tiež ďalšie náleziská neskorších čias.
         Pustý hrad pri Zvolene sa spomína už v 12. storočí. Zvolen bol sídlom kráľovského komitátu, ktorý sa datuje do čias vlády Bela III. (1172-1196). Dôležitú úlohu v tomto procese zohrávala existencia staršieho osídlenia a výhodná geografická poloha už spomínanej cesty „Via magna“.
         Toto územie bolo obývané aj za čias Veľkej Moravy, keď sa na našom území vďaka vierozvestom sv. Cyrilovi a Metodovi ujímalo medzi našimi predkami kresťanské učenie. Dôkazy o kresťanstve v tejto oblasti siahajú do polovice 12. storočia, čo potvrdzujú základy kostola sv. Petra v Krupine v lokalite „Na Petre“. Vykopávky potvrdzujú, že tu pôvodne stál románsky kostol, ktorý bol pravdepodobne v 14. storočí prestavený v gotickom slohu.
         Možno predpokladať, že plnil úlohu pre viaceré obce ako bolo určené ešte za čias sv. Štefana v Uhorsku, že každých desať obcí má vlastniť kostol.
         V 13. storočí už v tejto oblasti zapustilo hlboké korene, čoho dôkazom sú sakrálne stavby – kostoly a už existujúce farnosti – Babiná, Sása, Dobrá Niva, Zvolen, Sliač, Zolná.
         Veľký vplyv mal príchod nemeckých kolonistov na toto územie po tatárskom plene na prelome 12.-13. storočia. Viaceré obce získali titul : „stredoveké mestečko“, ktoré sa nerozvinuli ( Dobrá Niva, Sása, Babiná).
         Svedectvom kresťanstva z tohto obdobia sú sakrálne stavby na spôsob románskych bazilík. Predovšetkým trojloďový chrám v Dobrej Nive z roku 1254, ale aj jednoloďové románske kostoly z tohto obdobia v Babinej a v Sáse.
Základy farského kostola vo Zvolene siahajú do roku 1224, taktiež gotický kostol v Sliači (Hájniky) z roku 1260, gotický kostol v Zolnej, Tŕní, Budči a pôvodný  kostol v Sielnici.
         Z tohto obdobia sa spomína aj farnosť a kostol sv. Mikuláša vo Zvolene, ktorého miesto sa dodnes nepodarilo zistiť.   
         Za reformácie v 16. storočí takmer všetky farnosti dekanátu prešli na nové vierovyznanie. Napomohlo k tomu aj to, že mnohí obyvatelia boli nemeckej národnosti, ktorých Belo IV. osadil po tatárskom plene. Viaceré obce tohto regiónu ostali aj po rekatolizácii pri novom vierovyznaní.
         Mestá Krupina a Zvolen, ako aj okolité  stredoveké mestečká a obce veľa vytrpeli pri nájazde Turkov, keďže tvorili akúsi bránu k banským mestám, ktoré boli stredobodom ich pozornosti pre bohatstvo, ktoré vlastnili.

Farnosti dekanátu Zvolen:

Budča
Dobrá Niva
Kováčová
Sása
Sielnica
Sliač
Tŕnie
Zvolen mesto
Zvolen Sekier
Zvolen Západ

Obrady Veľkonoènej vigílie - brožúrka pre veriacich

Počas školského roka Kňazské rekolekcie nášho dekanátu vždy bývajú v utorok po prvom piatku vo farnosti nášho dekanátu. Farnosť sa včas určuje aktuálne.
Rekolekcie začínajú o 9.00 hodine svätou omšou.

Úradné hodiny

 • Pondelok:  08:00 - 12:00
 • Streda:       08:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
 • Piatok:        08:00 - 12:00

NÁUKY:

 Je potrebné vopred sa nahlásiť!

 • Sobášna:  Pondelok o 18:00 hod.
 • Krstná:     Štvrtok     o 18:00 hod.

Kontakt

 • Farár: Mgr. Jozef Kraus - mobil: 0905 452 811
 • Kaplán: Mgr. Martin Ščúry - mobil: 0950 484 909
 • Diakon: Mgr. Michal Barniak
 • Farský úrad - linka:   045 533 21 22
 • Farský úrad - mobil: 0911 588 977
 • Email: zv.mesto@fara.sk
 • Číslo účtu IBAN: SK7211110000006615286006

Zvonček

Nachádzaš sa tu: Home Dekanát Dekanát