Dekanát

Hodnotenie užívateľov:  / 12
StrašnýNajlepší 

DEKANÁT   ZVOLEN

         Zvolenský dekanát tvorí desať samostatných farností, ku ktorým patrí viacero filiálok. Tri farnosti sú súčasťou okresného mesta Zvolen, jednu farnosť tvorí kúpeľné mesto Sliač, ostatné farnosti sú obce: Budča, Dobrá Niva, Kováčová, Sása, Sielnica a Tŕnie.
         Medzi starobylé farnosti tohto dekanátu patria : Babiná – zrušená 1.2.1994, Bacúrov – zrušená 1.2.1994, Budča, Dobrá Niva, Sása, Sielnica, Sliač, Tŕnie, Zolná – zaniknutá za reformácie, Zvolen. Farnosť Kováčová bola zriadená 1.7.1996, Zvolen-Sekier 4. 9.1994, Zvolen-Západ 1.11.1998.
Mestá a obce dekanátu ležia na výhodnej polohe, nakoľko tadiaľto viedla významná cesta „Via magna“ z významného hradu Hont do Poľska až k Baltickému moru. Okrem toho mestá ležiace na tejto ceste, Krupina a Zvolen patria medzi najstaršie mestá na Slovensku.
         Že toto územie bolo obývané dávno pred n. l., už v dobe paleolitu a staršej doby kamennej potvrdzuje aj prieskum na Bakovej Jame pri Zvolene a na Hrádku pri Lieskovci a tiež ďalšie náleziská neskorších čias.
         Pustý hrad pri Zvolene sa spomína už v 12. storočí. Zvolen bol sídlom kráľovského komitátu, ktorý sa datuje do čias vlády Bela III. (1172-1196). Dôležitú úlohu v tomto procese zohrávala existencia staršieho osídlenia a výhodná geografická poloha už spomínanej cesty „Via magna“.
         Toto územie bolo obývané aj za čias Veľkej Moravy, keď sa na našom území vďaka vierozvestom sv. Cyrilovi a Metodovi ujímalo medzi našimi predkami kresťanské učenie. Dôkazy o kresťanstve v tejto oblasti siahajú do polovice 12. storočia, čo potvrdzujú základy kostola sv. Petra v Krupine v lokalite „Na Petre“. Vykopávky potvrdzujú, že tu pôvodne stál románsky kostol, ktorý bol pravdepodobne v 14. storočí prestavený v gotickom slohu.
         Možno predpokladať, že plnil úlohu pre viaceré obce ako bolo určené ešte za čias sv. Štefana v Uhorsku, že každých desať obcí má vlastniť kostol.
         V 13. storočí už v tejto oblasti zapustilo hlboké korene, čoho dôkazom sú sakrálne stavby – kostoly a už existujúce farnosti – Babiná, Sása, Dobrá Niva, Zvolen, Sliač, Zolná.
         Veľký vplyv mal príchod nemeckých kolonistov na toto územie po tatárskom plene na prelome 12.-13. storočia. Viaceré obce získali titul : „stredoveké mestečko“, ktoré sa nerozvinuli ( Dobrá Niva, Sása, Babiná).
         Svedectvom kresťanstva z tohto obdobia sú sakrálne stavby na spôsob románskych bazilík. Predovšetkým trojloďový chrám v Dobrej Nive z roku 1254, ale aj jednoloďové románske kostoly z tohto obdobia v Babinej a v Sáse.
Základy farského kostola vo Zvolene siahajú do roku 1224, taktiež gotický kostol v Sliači (Hájniky) z roku 1260, gotický kostol v Zolnej, Tŕní, Budči a pôvodný  kostol v Sielnici.
         Z tohto obdobia sa spomína aj farnosť a kostol sv. Mikuláša vo Zvolene, ktorého miesto sa dodnes nepodarilo zistiť.   
         Za reformácie v 16. storočí takmer všetky farnosti dekanátu prešli na nové vierovyznanie. Napomohlo k tomu aj to, že mnohí obyvatelia boli nemeckej národnosti, ktorých Belo IV. osadil po tatárskom plene. Viaceré obce tohto regiónu ostali aj po rekatolizácii pri novom vierovyznaní.
         Mestá Krupina a Zvolen, ako aj okolité  stredoveké mestečká a obce veľa vytrpeli pri nájazde Turkov, keďže tvorili akúsi bránu k banským mestám, ktoré boli stredobodom ich pozornosti pre bohatstvo, ktoré vlastnili.

Farnosti dekanátu Zvolen:

Budča
Dobrá Niva
Kováčová
Sása
Sielnica
Sliač
Tŕnie
Zvolen mesto
Zvolen Sekier
Zvolen Západ

Obrady Veľkonoènej vigílie - brožúrka pre veriacich

Počas školského roka Kňazské rekolekcie nášho dekanátu vždy bývajú v utorok po prvom piatku vo farnosti nášho dekanátu. Farnosť sa včas určuje aktuálne.
Rekolekcie začínajú o 9.00 hodine svätou omšou.

Úradné hodiny

 • Pondelok:  08:00 - 12:00
 • Streda:       08:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
 • Piatok:        08:00 - 12:00

NÁUKY:

 Je potrebné vopred sa nahlásiť!

 • Sobášna:  Pondelok o 18:00 hod.
 • Krstná:     Štvrtok     o 18:00 hod.

Kontakt

 • Farár: Mgr. Jozef Kraus - mobil: 0905 452 811
 • Kaplán: Mgr. Martin Ščúry - mobil: 0950 484 909
 • Diakon: Mgr. Michal Barniak
 • Farský úrad - linka:   045 533 21 22
 • Farský úrad - mobil: 0911 588 977
 • Email: zv.mesto@fara.sk
 • Číslo účtu IBAN: SK7211110000006615286006

Zvonček

Nachádzaš sa tu: Home Dekanát